Όλες οι πρόσφατες προκηρύξεις για διαγωνισμούς με τα απαιτούμενα προσόντα σε γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και αγγλικά. (27/11/2009)

Momentum ERP 2005 : Διαδικασία Αποπληρωμής (ΟΑΕΔ)
Momentum ERP Seminars 2005

Διαδικασία αποπληρωμής προγράμματος από τον ΟΑΕΔ

Μετά την ολοκλήρωση του κύκλου σεμιναρίων για το 2005, οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν μπορούν να προχωρήσουν στην υποβολή του φακέλου αποπληρωμής στον ΟΑΕΔ ώστε να εισπράξουν τα χρήματα της εκπαίδευσης με βάση το πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45. Τα δικαιολογητικά για την αποπληρωμή της επιχείρησης είναι: Τα γενικά δικαιολογητικά που αφορούν όλα τα προγράμματα κατάρτισης που υλοποίησε η επιχείρηση το έτος 2004 και Τα ειδικά δικαιολογητικά που αφορούν κάθε πρόγραμμα κατάρτισης ξεχωριστά

 

ΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

1.   Αίτηση αποπληρωμής η οποία υποβάλλεται από την επιχείρηση στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία της επιχείρησης και ότι ο φάκελος της αποπληρωμής είναι πλήρης και σύμφωνος με τα αναφερόμενα στη σχετική εγκύκλιο του Προγράμματος 0,45% έτους 2005.(συμβουλευτείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2).

 

2.  Αναλυτική κατάσταση αποπληρωμής: (συμβουλευτείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2)

              Η επιχείρηση θα πρέπει μαζί με τα δικαιολογητικά αποπληρωμής να προσκομίζει συμπληρωμένη πλήρως και στις δύο (2) σελίδες την Αναλυτική Κατάσταση Αποπληρωμής Προγραμμάτων 0,45% έτους 2005.

              Σημείωση: Στο συγκεκριμένο Υπόδειγμα συμπληρώνεται και ο αριθμός λογαριασμού τον οποίο διατηρεί η επιχείρηση.

 

3.   Δήλωση του Ν. 1599/86, (δεν περιλαμβάνεται στα Παραρτήματα), όπου η επιχείρηση θα αναφέρει:

 • 1. Έχει υποβληθεί – στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ που υπάγεται η έδρα της επιχείρησης  ένας μόνο φάκελος αποπληρωμής ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα προγράμματα κατάρτισης που έχει υλοποιήσει η επιχείρηση (μαζί με τα παραρτήματά της) το έτος 2005.
 • 2. Το συνολικό ποσό που η επιχείρηση κατέβαλε στους εργαζόμενούς της για μισθοδοσία για όλο το έτος 2005.
 • 3. Το συνολικό ποσό επί του οποίου υπολογίστηκε η εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ για το έτος 2005.
 • 4.  Το ποσό της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% που κατέβαλε η επιχείρηση για το έτος 2005.
 • 5.  Εάν η επιχείρηση δεν έκανε χρήση της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% το έτος 2004 τότε θα αναγράφεται:
 • I.      Το συνολικό ποσό που η επιχείρηση κατέβαλε στους εργαζόμενούς της για μισθοδοσία για όλο το έτος 2004.
 •  II.   Το συνολικό ποσό επί του οποίου υπολογίστηκε η εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ για το έτος 2004.
 •  III.   Το ποσό της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% του έτους 2004 που κατέβαλε η επιχείρηση το οποίο μεταφέρεται στο έτος 2005 και για το οποίο πρώτη φορά κάνει χρήση η επιχείρηση.
 • 6.      Εάν η επιχείρηση έκανε χρήση της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% το έτος 2004 τότε θα αναγράφεται:
 • I. Το αναπορρόφητο ποσό εργοδοτικής εισφοράς 0,45% του έτους 2004 το οποίο μεταφέρεται στο έτος 2005, όπως αυτό φαίνεται από τη συνημμένη απόφαση αποπληρωμής του ΟΑΕΔ.      ή
 • II.  Δεν υπάρχει αναπορρόφητο ποσό εργοδοτική εισφοράς 0,45% από το έτος 2004, όπως αυτό φαίνεται από τη συνημμένη απόφαση αποπληρωμής του ΟΑΕΔ.
 •  7.Τα δικαιολογητικά αποπληρωμής των προγραμμάτων ΛΑΕΚ (0,45%) που επισυνάπτονται, δεν θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση άλλων προγραμμάτων κατάρτισης.
 • 8.Τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο Υπόδειγμα (3) και αφορούν τον αριθμό των ημερών εκπαίδευσης ανά καταρτιζόμενο είναι πραγματικά.
 •  9. Τα πρωτότυπα των υποβαλλομένων δικαιολογητικών βρίσκονται στην επιχείρηση και είναι δυνατή η επίδειξή τους, σε περίπτωση που αυτά ζητηθούν από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ.
 •  10. Τη δυνατότητα αποπληρωμής των προγραμμάτων κατάρτισης με βάση το ποσό της εργοδοτικής εισφοράς 0,45%, που βεβαιώνει το ΙΚΑ στον ΟΑΕΔ, εφόσον είναι μικρότερο έως και 5% από το ποσό που δηλώνει η επιχείρηση στην υπεύθυνη δήλωση. (η παράγραφος αυτή αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που συμφωνούν να αποπληρωθούν με την παραπάνω προϋπόθεση)

 

4. Απόφαση αποπληρωμής του ΟΑΕΔ

Την προσκομίζουν όλες οι επιχειρήσεις  που υλοποίησαν προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ 0,45% κατά τη διάρκεια του έτους 2004. Το ποσό αυτό που αναφέρεται στην απόφαση αποπληρωμής σαν πιστούμενο στο έτος 2004, προσαυξάνει το ύψος του ποσού που δικαιούται να λάβει η επιχείρηση.

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επιχείρηση θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά, όταν ειδοποιηθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ για την είσπραξη καθώς και για το ύψος του ποσού που δικαιούται να λάβει για την  αποπληρωμή των  προγραμμάτων  κατάρτισης  που  υλοποίησε:

 

1. Bεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ΙΚΑ.

Όπου απαιτείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 

2. Φορολογική ενημερότητα 

Όπου απαιτείται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και αφορά όλες τις επιχειρήσεις εκτός από όσες απαλλάσσονται από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας των χρεών προς το Δημόσιο. Στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να προσκομίσουν φωτοτυπία της Υ.Α ή του ΦΕΚ σύμφωνα με το οποίο απαλλάσσονται.

 

     3. Τιμολόγιο το οποίο εκδίδεται από την επιχείρηση προς τον Ο.Α.Ε.Δ. και στο οποίο αναγράφεται το άμεσα  καταβλητέο ποσό σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την αρμόδια Υπηρεσία.

 

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 

1. Αντίγραφο του Υποδείγματος (1) – ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, με εμφανή τον αριθμό πρωτοκόλλου και την σφραγίδα της Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ.

 

2. Υπεύθυνη δήλωση απασχόλησης των καταρτιζομένων κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, όπου θα βεβαιώνεται από την επιχείρηση,  ότι :

 

Α. οι καταρτιζόμενοι που αναφέρονται σ΄αυτήν ήταν εργαζόμενοι στην επιχείρηση κατά τη διάρκεια της κατάρτισης και έχει καταβληθεί γι΄ αυτούς το ποσό της εργοδοτικής εισφοράς 0,45% το έτος 2005.

Β. Οι καταρτιζόμενοι δεν συμμετείχαν σε παραπάνω από δύο (2) προγράμματα κατάρτισης μέσα στο έτος 2005.

 

Θα πρέπει να χρησιμοποιείται, για το λόγο αυτό από την επιχείρηση, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ το συγκεκριμένο έντυπο το οποίο επισυνάπτεται στην εγκύκλιο και συγκεκριμένα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2.

Το συγκεκριμένο έντυπο ενέχει θέση Δήλωσης του Ν.1599/86 και η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή, θα ελέγχεται από τον Ο.Α.Ε.Δ., με βάση τα μηχανογραφημένα στοιχεία που έχουν υποβληθεί από τον εργοδότη στο ΙΚΑ, με συστηματικό τρόπο.

 

Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα κατάρτισης (καταρτιζόμενοι και εσωτερικοί εκπαιδευτές), δεν έχουν την ιδιότητα του εργαζομένου στη συγκεκριμένη επιχείρηση, πέραν των συνεπειών του νόμου «περί ψευδούς δηλώσεως», οι επιχειρήσεις που τους πρότειναν για να καταρτισθούν θα τιμωρούνται και με διετή αποκλεισμό τους από τα προγράμματα κατάρτισης ΛΑΕΚ.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εποχικές επιχειρήσεις, σε αντικατάσταση των παραπάνω υπεύθυνων δηλώσεων θα πρέπει να προσκομίσουν:

 

Α. Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι:

οι καταρτιζόμενοι που αναφέρονται σ΄αυτήν ήταν εργαζόμενοι στην συγκεκριμένη επιχείρηση κατά την προηγούμενη περίοδο λειτουργίας αυτής (σαιζόν) και θα επαναπροσληφθούν την επόμενη περίοδο λειτουργίας (σαιζόν) της ίδιας επιχείρησης.

Β. Δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα αναφέρεται ότι:

οι εσωτερικοί εκπαιδευτές που αναφέρονται σ΄αυτήν ήταν εργαζόμενοι στην συγκεκριμένη επιχείρηση κατά την προηγούμενη περίοδο λειτουργίας αυτής (σαιζόν) και θα επαναπροσληφθούν την επόμενη περίοδο λειτουργίας (σαιζόν) της ίδιας επιχείρησης

Γ. Σύμβαση εργασίας, για καθένα από τους καταρτιζόμενους και τους εσωτερικούς εκπαιδευτές, της περιόδου εργασίας που έπεται της περιόδου της υλοποίησης της  κατάρτισης.

 

4. Αντίγραφο του Υποδείγματος (3) – ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

 

5. Αντίγραφο του Υποδείγματος (4) – ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ, εφόσον οι εκπαιδευτές είναι εσωτερικοί

 

6. Αντίγραφο του Υποδείγματος (9) – ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

 

7. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ  (Υπόδειγμα 5)

(συμβουλευτείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2) Η κατάσταση αυτή θα συμπληρώνεται από την επιχείρηση, αφού λάβει υπόψη της, την συμπληρωμένη από τον ελεγκτή στήλη με τίτλο «ώρες κατάρτισης», της ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ (Υπόδειγμα 3).  

 

8.  ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΦΟΡΕΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ  -  ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

 

Για κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, το κόστος του εκπαιδευτικού φορέα ή των εξωτερικών εκπαιδευτών, δικαιολογείται είτε με δελτίο παροχής υπηρεσιών είτε με τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που θα αφορά αποκλειστικά την κατάρτιση. Τα παραστατικά αυτής της δαπάνης, θα πρέπει να μην έχουν εκδοθεί μετά το τέλος της  διαχειριστικής περιόδου τόσο της επιχείρησης που παρασχέθηκε η υπηρεσία όσο και του φορέα που παρείχε την κατάρτιση. (άρθρο 12 παρ 14  Κ.Β.Σ).

Στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του εκπαιδευτικού φορέα, πρέπει να υπάρχουν τα στοιχεία του προγράμματος κατάρτισης για το οποίο έχει εκδοθεί, καθώς και η ανάλυση της δαπάνης (π.χ. ημερομηνία  έναρξης-λήξης του προγράμματος, ονοματεπώνυμο του/των καταρτιζομένων κ.λ.π.)

 

Στο ποσό που δικαιούται να λάβει η επιχείρηση και αφορά το κόστος της κατάρτισης, δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. που τυχόν αναγράφεται στο τιμολόγιο ή δελτίο παροχής υπηρεσιών. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που απαλλάσσονται από την απόδοση Φ.Π.Α.

 

Παρακάτω θα βρείτε όλα τα απαραίτητα υποδείγμα. (Αν κάποιο δεν υπάρχει μπορείτε να το αναζητήσετε στο πλήρες αρχείο του ΟΑΕΔ στην προηγούμενη σελίδα).


Εγκύκλιος 0,45 ΛΑΕΚ 2005
Ο επίσημος Οδηγός για το πρόγραμμα όπως εκδόθηκε από τον ΟΑΕΔ. Η διαδικασία αποπληρωμής αναφέρεται αναλυτικά στο Κεφ. 8.
Αναλυτική Κατάσταση Αποπληρωμής
Η κατάσταση αποπληρωμής του προγράμματος και οδηγίες για το πως θα την συμπληρώσετε.
Αίτηση Αποπληρωμής
Το υπόδειγμα της αίτησης αποπληρωμής.
Υπεύθυνη δήλωση απασχόλησης των καταρτιζομένων
Υπόδειγμα για την δήλωση των καταρτιζομένων. Ανήκει στα ειδικά δικαιολογητικά. Οδηγίες παραπάνω.
Δήλωση του Ν. 1599/86
Κοινό έντυπο δήλωσης. Θα πρέπει να συμπληρωθεί με τα κατάλληλα στοιχεία που αναφέρονται παραπάνω.
Κατάσταση Μισθοδοσίας Καταρτιζομένων
Το Υπόδειγμα 5. Πρέπει να συμπληρωθεί σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες.
Λοιπά Έντυπα και πρότυπα προγράμματος
Τα υποδείγματα και τα πρότυπα που χρησιμοποιήθηκαν κατά την έναρξη του προγράμματος, καθώς και το πλήρες αρχείο (.zip) του ΟΑΕΔ.

  

Για περισσότερες Πληροφορίες και για διευκρινήσεις μπορείτε να καλέσετε απευθείας το Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης του ΟΑΕΔ στα παρακάτω τηλέφωνα:

800-1111-011 (χωρίς χρέωση), από τις 09:00 έως τις 24:00.

1564 όλη τη διάρκεια της ημέρας το χρόνο για πληροφορίες σχετικά με όλες τις δράσεις και παροχές του Ο.Α.Ε.Δ.

HOME \ ΝΕΑ \ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΝΕΑ \ Logismos Momentum ERP Training 2005 \ Momentum ERP 2005 : Διαδικασία Αποπληρωμής (ΟΑΕΔ)


active³ Portal 4.2 · © 2000 - 2005 IPS Ltd · Όροι χρήσης ·