Όλες οι πρόσφατες προκηρύξεις για διαγωνισμούς με τα απαιτούμενα προσόντα σε γνώσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών αλλά και αγγλικά. (27/11/2009)

Πρόγραμμα Σεμιναρίου
Το προγραμμα του σεμιναρίου όπως διαμορφώθηκε στην πορεία.

 

Ημερομηνία

Ενότητα

1

TE, 19/1/05

Βασικές Αρχές Διαχείρισης χρόνου – Βραχυχρόνιος σχεδιασμός

Η κουλτούρα του χρόνου, Αντίληψη του χρόνου

Κοστολόγηση του προσωπικού χρόνου

Προβλήματα οργάνωσης και τρόποι αντιμετώπισης τους

Η διαχείριση του χρόνου μέσα από την οπτική του έργου

2

ΤΡ, 25/1/05

Βραχυχρόνιος σχεδιασμός με το MS Outlook

Οργάνωση καθημερινών εργασιών και ενδο-εταιρικής επικοινωνίας

Δημιουργία προσωπικού περιβάλλοντος εργασίας στο Outlook

-          Το ημερολόγιο ως βραχυχρόνιος σχεδιασμός

-          Οι επαφές

-          Οι εργασίες και σημειώσεις

Βέλτιστες πρακτικές, σενάρια και περιπτώσεις εφαρμογής.

3

ΠΕ, 27/1/05

Θεωρητικό Υπόβαθρο Έργων

Τρίγωνα έργων: Χρόνος, Εύρος (Πόροι), Κόστος

Διαχείριση κόστους και πόρων

Δημιουργία έργου στο ΜS Project (ημερομηνίες, διάρκεια)

Προγραμματισμός έργου και καταμερισμός εργασιών

Κρίσιμα σημεία, διασύνδεση εργασιών και περιορισμοί

Χρήση οδηγών του MS Project

Εναλλακτική χρήση του Excel για τη διαχείριση έργου

Επιλογή και ανάθεση εκπόνησης προγραμματισμού έργου σε κάθε συμμετέχοντα ανάλογα με το κλάδο και την ειδικότητα του.

4

ΤΕ, 2/2/05

Επανάληψη θεωρίας και ανακεφαλαίωση εργαλείων

MS Excel MS Project MS Outlook πότε χρησιμοποιούμε το κάθε ένα

Παρουσίαση των έργων από τους συμμετέχοντες – συζήτηση

Συμπεράσματα και αξιολόγηση στόχων

Τεχνολογικές λύσεις και εργαλεία πέρα από το Project και συνολική αντιμετώπιση τυπικών εργασιών και δραστηριοτήτων ως έργο

5

ΠΕ, 3/2/05

Διαχείριση χρόνου, stress και εργαλεία

Το επόμενο βήμα της διαχείρισης : Διαχείριση Γνώσης  

HOME \ e-TΑΞΗ \ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ (Project Management) \ Πρόγραμμα Σεμιναρίου


active³ Portal 4.2 · © 2000 - 2005 IPS Ltd · Όροι χρήσης ·